Profil

Med afsæt i vores grundlæggende værdier, anser vi det enkelte barn som unikt og vi sikrer, at der er et godt børnemiljø ved en forudsigelig og tryg hverdag. Vi anerkender barnet og barnets familie og giver alle børn ens muligheder, trods forskellige forudsætninger.

Denne måde at arbejde på afspejler stor tryghed hos børn og forældre. Gennem den tætte kontakt med barnet og forældrene, kan stuens personale sikre en stadig udvikling og læring, og kan komme eventuelle problemstillinger i forkøbet.

Møllegården er opdelt med 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. De tre af børnehavegrupperne er for de 3-5 årige, og den sidste er for førskolebørn, hvor vi er målrettede i forhold til skolestart og til kanonen.

Vuggestuen

Møllegårdens vuggestue er normeret til 27 børn, som er fordelt på to stuer: Mariehøns og Brumbasser. Går dit barn i Møllegårdens vuggestue, er det også sikret en plads i børnehaven fra d. 1. i den måned, hvor barnet fylder tre år.

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn. Tillid og tryghed er udgangspunktet for læring og udvikling – derfor betragter vi netop dette som de vigtigste mål for vores pædagogiske arbejde. Det kræver voksne, som er nærværende, og som ser og reagerer på de signaler børnene sender, og så kræver det genkendelighed i omgivelser og rutiner. Tillid og tryghed er ikke kun vigtig for børnene men også for forældrene, derfor vægter vi forældresamarbejdet højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og stuens personale.

Vi har fokus på både det enkelte barns ressourcer og gruppen som helhed og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette. Det enkelte barn skal opleve at være vigtig i det sociale fællesskab, samtidig med at det støttes i at mærke egne og andres grænser i gruppen - det er vigtigt, at børnene lærer at sige fra på en måde, der ikke overskrider andres grænser.

Gennem mødet med anerkendende voksne, der udviser respekt og omsorg og som formår at spejle børnene i deres følelser, styrkes børnene i deres identitetsdannelse og selvforståelse.

I vuggestuen opfattes læring i en meget bred forstand - læringsrum er dynamiske og opstår ikke kun i planlagte aktiviteter, men endnu oftere i de daglige rutiner, som f.eks. når personalet med rummelighed og anerkendelse guider det enkelte barn til påklædning, oprydning, uddeling af madpakker og meget mere.

Det enkelte barn skal udfordres på dets eget niveau og skal have succesoplevelser. Derfor har vi blandt andet en miniklub, som er for vuggestuens ældste børn. Her bliver der lavet alderssvarende aktiviteter, og der brobygges til børnehaven.

De tre børnehavegrupper

I møllegårdens børnehave har vi tre stuer med børn i alderen 3-5 år: Anemonestuen, Klokkeblomststuen og Solsikkestuen. Børnene starter i børnehave i den måned, de fylder tre år, og tilhører samme stue indtil, de skal gå i storbørnsgruppe på Valmuestuen.

I forbindelse med opstarten prioriteres en god indkøring, hvor vi i tæt samarbejde med forældrene, lærer det enkelte barn at kende. I den forbindelse er det vigtigt for os at få skabt gensidig tillid og tryghed os og barnet imellem. Dette er vigtigt, fordi den gode indkøring er med til at fremme barnets trivsel, udvikling og læring samt give barnet de bedste forudsætninger for en god hverdag.

Vi opdeler dagligt børnehavegrupperne i mindre konstellationer ved frugtsamling, ture ud af huset, spisesituationer, rytmik og leg, da små grupper skaber et øget fokus og en bedre overskuelighed, hvilket børnene profiterer af. Vi tilrettelægger hverdagen således, så vi kan tilgodese og målrette vores pædagogiske arbejde efter børnenes alder, køn og kompetencer.

For at skabe det mest optimale læringsrum, er det vigtigt, at være nærværende og imødekommende rollemodeller. Herunder underbygger vi børnenes selvværd og selvtillid, ved at øve dem i at finde deres egen stemme i det sociale fællesskab i børnehaven og videre i livet.

Vi ligger stor vægt på børnenes selvstændige og selvvalgte leg. Derfor oplever børnene en vekselvirkning imellem børneinitierede og vokseninitierede aktiviteter. Det er igennem den selvvalgte leg, at vi bidrager med råd og ideer til børnenes adfærdsafstemning, internaliseringsprocesser og videreudvikling af legen. 

Storebørnstuen: Valmuer

Vi har oprettet en stue i Fællesrummet, hvor halvdelen af Valmuebørnene opholder sig, da der pt. er 30 førskolebørn.

I august starter de børn, vi forventer, skal i skole året efter, på Valmuestuen. I den første tid har vi fokus på at styrke relationerne, både mellem børnene indbyrdes og med de voksne, i det nye fællesskab. Også kendskabet og samarbejdet med de nye forældre har stor prioritet. Vi arbejder på at børnene får større selvstændighed og delvis nye regler og rutiner i hverdagen.

Hverdagen er struktureret, hvor vi skifter mellem leg og vokseninitierede aktiviteter. Vi arbejder med skoleforberedelse, hvor vi styrker børnenes nysgerrighed og lyst til at lære. Bl.a. starter hver dag med en planlagt morgenopgave. Vi har en ugeplan med aktiviteter hver dag, der iblandt en ugentlig tur.

Vi har projektarbejde i sammenhængende perioder med emner som Fugle, Rim og remser og Teater. Derudover har vi tre temaperioder, hvor vi arbejder med Slagelse kommunes brobygningskanon om kroppen, bogen ”Villads fra Valby” og forårets insekter.

Tal, bogstaver og begrebslære er en integreret del af hverdagen. Børnenes kommende skolevaner og – kompetencer øves ved at lære, f.eks. at markere med hånden til samling og ved at lytte til en kollektiv besked og efterkomme den.

Børnene har både pligter og privilegier. Alle skiftes til at være ”køkkenpersonale” en uge ad gangen. Det indebærer at dække rullebord, rydde op efter frokost samt at vaske alle kopper af efter frugt. Privilegierne omhandler at børnene på skift har mulighed for at gå f.eks. i puderum og til at have indedag i middagsstunden. 

I barnets tid i Møllegården samler vi indhold til ”Barnets bog”. I denne mappe kan der være tegninger, billeder fra oplevelser, interviewark, fødselsdagsbilleder og meget andet spændende, som de får med sig i rygsækken til skolen.