Profil

Med afsæt i vores grundlæggende værdier, anser vi det enkelte barn som unikt og vi sikrer, at der er et godt børnemiljø ved en forudsigelig og tryg hverdag. Vi anerkender barnet og barnets familie og giver alle børn ens muligheder, trods forskellige forudsætninger.

Denne måde at arbejde på afspejler stor tryghed hos børn og forældre. Gennem den tætte kontakt med barnet og forældrene, kan stuens personale sikre en stadig udvikling og læring, og kan komme eventuelle problemstillinger i forkøbet.

Møllegården er opdelt med 2 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. De tre af børnehavegrupperne er for de 3-5 årige, og den sidste er for førskolebørn, hvor vi er målrettede i forhold til skolestart og til kanonen.

Vuggestuen

Møllegårdens vuggestue består af 2 stuer, Mariehøns med 12 børn og Brumbasser med 15 børn. I barnets vuggestuetid er det tilknyttet samme stue indtil det er 2,11 år.

I vuggestuen tager vi udgangspunkt i barnet, hvor vores primære opgaver er, at skabe tryghed og tillid via gentagelser i det daglige pædagogiske arbejde. Ligeledes vægter vi forældresamarbejdet højt og tilstræber en daglig dialog mellem forældre og stuens personale.

Vi har fokus på det enkelte barns styrker og svagheder og tilrettelægger aktiviteter ud fra dette. Det enkelte barn skal kunne mærke sine egne og andres grænser, samt kunne lære at sige fra og på samme tid indgå socialt i et større fællesskab.

Børnene styrkes i deres identitetsdannelse ved at blive mødt af anerkendende voksne, som udviser respekt og omsorg for det enkelte barns følelser.

Aktiviteter: Daglige rutiner sker i læringsrum med rummelige og anerkendende voksne, som guider det enkelte barn til eksempelvis påklædning, oprydning, uddeling af madpakker og deltagelse i samling.

Personalet er opmærksomme på eget nærvær for dagligt at skabe dynamiske læringsrum.

Det enkelte barn skal udfordres på dets eget niveau og skal have succesoplevelser. Derfor har vi blandt andet en miniklub, som er for vuggestuens ældste børn. Her bliver der lavet alderssvarende aktiviteter, og der brobygges til børnehaven Vi har ligeledes udarbejdet et årshjul med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner.

De tre børnehavegrupper

Det har stor værdi for barnets udvikling, at vi i den pædagogiske planlægning er målrettede i forhold til aldersgruppen på den enkelte stue.

I forhold til den daglige læring, har de tre børnehavegrupper meget tæt samarbejde omkring læreplanstemaerne. Pædagogerne på stuerne skiftes til at udarbejde og evaluere et læreplanstema pr. stue pr. år. På denne måde kommer vi vidt omkring i forhold til temaerne, samt at samarbejdet på de tre stuer er tæt og vi er gode til at bruge hinandens ressourcer og kompetencer.

Denne måde at arbejde på er ny for os, men vi oplever, at børnene får mere tid til fordybelse i de enkelte temaer.

I hverdagen foregår der daglig læring, der stimulerer børnenes udvikling og nysgerrighed, f.eks. rytmik, teater, sund levevis, sproglig opmærksomhed, ture ud af huset, spil, værkstedsaktiviteter og fri leg. Vi arbejder med de traditioner der følger kalenderåret. I perioder arbejdes der med relevante temaer, hvor børnene har mulighed for at være eksperimenterende og tilegne læring.

I dagligdagen giver vi børnene medansvar for det, de kan honorere. Det kan være at dække bord til frokost, dele madpakker ud og gå forrest på ture og holde styr på egne ting.

Storebørnstuen: Valmuer

I august starter de børn, vi forventer, der skal i skole året efter, på Valmuestuen.

Her arbejdes der med skoleforberedende aktiviteter, hvor børnene får kendskab til de arbejdsformer, der arbejdes med i skolen. Der arbejdes med projekter, hvor vi over en længerevarende periode kan fordybe os i temaer, som børnene finder interessante. F.eks. musical, teater, historiefortælling, før-matematik og fonetik.

Vi tager udgangspunkt i gruppen og arbejder ud fra de gode ressourcer, børnene har med sig fra de tidligere stuer, samt i barnets egne personlige kompetencer og potentialer.

Projekterne bærer præg af Slagelse Kommunes brobygningskanon mellem dagtilbud og skole, der helt konkret beskriver hvilke bøger, sanglege, rim og remser, som børnene skal lære inden skolestart. Dette giver alle børnene genkendelige erfaringer med i skoleregi.

Samarbejdet mellem os og skolerne formidles via brobygningsskemaer, der udfyldes i fællesskab af personalet og forældrene.

Vores år afsluttes med en tur i Odense Zoo og dimissionsfest.

I barnets tid i Møllegården samler vi indhold til "Barnets bog," i denne mappe kan være tegninger, billeder fra oplevelser, interviewark, fødselsdagsbilleder og meget andet spændende, som de får med sig i rygsækken til skolen.